Carl Gustav Jung (1964/1978/2005) nimetab sümboliks mõistet, nime või ka pilti, mis võib olla igapäevaelus kasutusel, kuid millel on lisaks tavapärasele ja endastmõistetavale tähendusele veel mingi eritähendus. Sümbolil on mingi avaram alateadvuslik aspekt, mida pole võimalik täpselt sõnastada ega lõpuni seletada, ei praegu ega tulevikus. Paljudel piltidel, nii unenägudes, loomingus kui ka nüüd Facebooki kontodel, on huvitavat informatsiooni, mida me ei pruugi teadvustada ega mõista, kuid mis ometi väljendavad meie sisemaailmas toimuvat. Psühhoanalüütilises teraapias püütakse mõnikord neid pilte avada ja lahti mõtestada, eesmärgiga laiendada oma maailma piire, saada kontakti hinge süvatasanditega ning ammutada inspiratsiooni eneseteostuseks ja -arenguks. Piltide lahti mõtestamine on justkui muinasjutuliste mõistatuste lahendamine, milles iga lahendatud kild viib labürindis edasi saladuse avastamise ja selle tähenduse mõistmise suunas. Selle varanduse vaste, mida kangelane muinasjutus nii väga otsib, on päriselus inimene ise.

Teadvus avaldab aga loomulikku vastupanu kõigele, mis on alateadlik ja tundmatu. Seepärast ei ole varanduse leidmine kunagi lihtne ega käi mööda otseteid, vaid kulgeb piki ohtlikke väljakutseid täis radu, kus tarkus, tähelepanelikkus ja tasakaalukus on abiks saladuseni jõudmisel. Ka Facebooki pilte võiks käsitleda kui inimese enda labürinte, mille mõistatuse lahendamise ja varanduse leidmise teekonnal ei tasu uisa-päisa esmapilgul näivaga leppida, vaid varuda kannatust, et täpsemalt mõista, mida üks või teine pilt peegeldab ja millest kõneleb.

Jälgi huvitavat (ala)teadlikku mängu kahe põhipildiga

Facebooki loojad on olnud nutikad, sest nad on loonud keskkonna, kus konto omanik saab end teistele esitada kahel fotol - profiilipildil ja taustapildil (nn kaanefoto). Mulle näib, et need kaks pilti hakkavad meie profiilil mängima huvitavat mängu, esindades mitmeid erinevaid pooluseid - teadlikku ja teadvustamatut; mehelikku ja naiselikku; esiplaanil ja taustal olevat; mõtlemise ja tunnete poolt. Lisaks peegeldavad need pildid inimese hingeseisundeid ning isiksuse teatud struktuurielemente - arhetüüpe. Stein'i (1998/2013) järgi kujutavad isiksuse arhetüüpsed elemendid enestest kaasasündinud kalduvust reageerida, käituda ning suhestuda teatud tüüpilistel ja ennustatavatel viisidel.

Vaadates paljude sõprade ja ka iseenda pilte, nende muutumist, taipasin, et profiili- ja taustapildid on harukordseks võimaluseks sõprade ja iseenda tundma õppimisel. Iseenda teadlik uurimine, ka Facebooki piltide näol, toetab isiksuse arengut ja küpsemist, mida Jung nimetab individuatsiooniprotsessiks. Jagan mõningaid tähelepanekuid profiili- ja taustapiltide kombinatsioonidest, mis võiksid aidata piltide vaatlusel end paremini mõista ja sümbolite tõlgendamisel ehk ka iseenda saladusele lähemale jõuda:

a) profiilipilt tähistab Personat (seda, millisena end esitleme ja soovime teistele näida ning milliste rollidega oleme samastunud), taustapilt peegeldab üldist meeleolu elus, lähtuvalt valitud värvidest, paigast või sündmustest, mida pildile on valitud.

b) profiilipilt tähistab enda idealiseeritud varianti (photoshopis tuunitud või professionaali poolt stuudios tehtud pilt, mõni kangelane, popstaar, juhtfiguur), taustapildi sümboolikas peituvad aga vihjed inimese hinge valulistele külgedele (taustapilt kompenseerib profiilipildi formaalsust - peegeldab sügavamaid teadvustamata kihte) ehk toimib Varju (allasurutud ebameeldivate või lubamatute mõtete, tunnete ja tungide kogum) peegeldusena.

c) profiilipilt ei ole portree, vaid väljendab tegevust, tähistades seeläbi pigem ellusuhtumist (aktiivne-passiivne, konservatiivne-liberaalne, opositsioonis-koostöös jne). Taustapilt on isikut kõnetava autori või ta enda looming, millelt peegeldub elus keskne temaatika - võimendunud tunded (nii positiivsed kui negatiivsed), probleempunktid, elu pealisülesanded või sihid.

d) profiilipilt tähistab Varju. Inimene esitleb end hoopis teistsugusena, isegi vastandina sellele, kellena me teda päris elus tunneme. Taustapilt on tasakaalustamiseks laetud igavikuliste või abstraktsete ruumide, looduspiltide, sümbolitega, mis kompenseerivad võimalikku Varju ülemvõimu isiku üle, peegeldades inimese igatsust terviklikkuse ja rahu järele.

e) profiilipildilt puudub isik. Selle asemel on tühjus, mõni ese, sümbol või looduspilt. Sel juhul ei pööra isik mingil põhjusel (loomuomane introvertsus, alaväärsus, sotsiaalne kuuluvus vms) tähelepanu oma "maskile" (mõningatel puhkudel ka Facebookile kui keskkonnale) ega pea oluliseks oma Mina eksponeerimist väljapoole. Nõnda end esitlev isik võib olla aga ka elukogemuslikult küps, süüvides rohkem oma sisemaailma ning enese presenteerimine välismaailmale ei ole tema elus lihtsalt enam kesksel kohal. Taustapildil on konkreetne sõnum, kas siis sõnas või pildis, väljendades maailmavaadet, hoiakut, emotsiooni, põhimõtet, filosoofiat, aga see sõnum on silmatorkav, võib-olla ka radikaalne või erandlik. Siin toimub identifikatsioon pahupidiselt - vastandumise või "teise" kaudu. Selline pildivalik võib peegeldada ajajärku, mil elus toimuvaid muutused, kus üks minapilt või arengufaas on muutumas teiseks või on inimene vahetamas elukohta, suhteid, maailmavaadet. Muidugi on olemas ka võimalus, et inimene protesteerib millegi vastu lähtuvalt eluoludest - poliitilistest, majanduslikest, sotsiaalsetest jne, võideldes oma õiguste ja tõekspidamiste eest.

Ülalmainitud on vaid mõned tüüpiliselt esinevad pildimustrid, kuid tõlgendusviise ja kombinatsioone on veel teisigi, sest inimhinge struktuur koosneb Jungi järgi veel paljudest teistest olulistest arhetüüpidest, nagu Anima/Animus, Trikster, Vana Tark Mees, Ise jne. Facebook on kujunemas põnevaks uurimispõlluks psühholoogiale ning loodetavasti saame lähitulevikus lugeda teaduslikke uuringuid mitte üksnes selle kohta, mida Facebooki pildid endas peidavad, vaid ka seda milline on sellise väljendusviisi mõju isiksusele.

Pilk profiilipildile

Tausta- ja profiilipildid võivad olla teineteist toetavad, tasakaalustavad, kompenseerivad või vastanduvad. Profiilide puhul, kus pildid on sarnased ehk esitavad psüühika sama aspekti, tasub mõtiskleda, kuivõrd psüühika teadvustatud (Mina ja osa Personast) ja teadvustamata (Vari, Anima/Animus, Ise ja teised arhetüübid) küljed meis seotud on ning koostööd teevad. Siis on tõlgendus avatud kolmele laiemale võimalusele:

f) nii profiilipilt kui taustapilt väljendavat mõnd Persona tahku. Võib oletada, et sellisel puhul on inimene samastunud oma Personaga ehk käsitleb, tunnetab ja võib-olla ka elab oma elu peamiselt selles rollis, mis talle on osaks saanud või omaks võetud - isana/emana, politseinikuna, sportlasena, poliitikuna, vmt. Kontakt teadvustamata poolega on aga mingil põhjusel häiritud, kättesaamatu või ei peegeldu pildil (mis ei tähenda, et seda ei oleks olemas).

g) nii profiilipilt kui taustapilt peegeldavad Varju. Sellisel puhul võib Vari (teadvustamata jõud) olla võtnud võimust ning inimene võib olla läbi elamas depressiivsemat perioodi. Samas rõhutab Jung, et ükski pilt, rääkimata selle tõlgendusest, ei ole lõplik ning väga oluline on inimese enda tõlgendus, ka pealtnäha tumedates toonides negatiivsele pildile. Ka individuatsiooni- (arengu) protsessis läbib inimene sügavamaid tumedamaid aegu (vt . Hinge pime öö), mis ei ole iseenesest halb, vaid kuulub arengu juurde!

h) nii profiilipilt kui taustapilt on sarnase temaatika, õhustiku või tonaalsusega. Piltidelt ei kiirga tugevaid positiivseid ega negatiivseid signaale. Selliste profiilide puhul võib oletada, et inimene on tasakaalus ning jõudnud oma arengus elukaare teise poolde, kus eneseesitlus ei ole enam keskne ning ollakse pigem hõivatud oma sisemaailmaga. Samas ei tohi unustada, et Facebook on Facebook ning alati on meil selles avatud ruumis võimalus end esitleda sellisena nagu soovime ja petta maailm ära, näidates end küpsema ja paremana kui tegelikult oleme! Seepärast on vahel oluline süüvida piltide tõlgendamisel mõnesse pisikesse detaili, mis võib olla vägagi kõnekas ja peegeldada olulisemat informatsiooni hinges toimuva kohta, kui mõni esiplaanil olev kujutis!

NB! Pidagem meeles, et kindlasti ei tähista ükski profiili- ega taustapilt inimest tervikuna ning Facebooki piltide tõlgendusviisid ei esita lõplikku tõde, vaid on pigem vahendiks iseenda tundmaõppimisel. Et Facebook on kujunemas meie igapäevaelu suureks osaks, siis tasub piltidesse süüvida, et ennast mõista ja isiksusena kasvada, mitte hukka mõista ning siis süüd ja häbi tunda.

Piltide paremaks analüüsimiseks pakun välja mõned küsimused, mida võiks pilte postitades või ennast mõista soovides küsida:

1) Kuivõrd profiilipilt esindab või peegeldab seda nägu, kellena ennast või oma sõpra päriselus tuntakse?
2) Milline on profiilipildi tonaalsus?
3) Kuivõrd loomulik vs "tuunitud" on inimene profiilipildil?
4) Kuhu vaadatakse, kas ta luuakse kontakti vaatajaga, mõne konkreetse objekti või justkui eimillegagi?
5) Kui profiilipildil pole nägu, siis mida see miski muu tähistab?
6) Kuivõrd kooskõlas või vastandlikkuses on profiilipilt ja taustapilt?
7) Kumb piltidest domineerib, kas profiilipilt või taustapilt?
8) Kui tihti pildid vahetuvad ja kas vahetub profiilipilt, taustapilt või mõlemad?
9) Milline on taustapildi tonaalsus, ruum, sõnum?
10) Kas pildid ja nende koosmõju peegeldavad pigem inimese välist või sisemist maailma või mõlemat?
11) Milliseid tundeid need pildid tekitavad ja ka nende piltide vastasmõju?
12) Kas piltide muutmine tuleneb pigem väliste sündmuste mõjust või sisemise arengu peegeldustest?

Kirjeldatud tõlgendusvõimalused ei ole sugugi lõplikud ning kindlasti leiate ka ise lisaks nüansse, millega lõputult põnevat süvapsühholoogia maailma Facebookis avastada. Analüüsigem alustuseks iseendid oma kontol. Vaadates tagantjärgi aastate kaupa oma profiili- ja taustapilte, peegelduvad sealt mustrid ning asjaliku sümbolitõlgenduse läbi on võimalik päris hästi aimu saada nii sellest, mis me hinges on toimunud, kui ka sellest, mis meiega hetkel toimub või kuhu oleme liikumas. Meeldivat eneseavastamist uueks aastaks!

Autor: Kristjan Puusild, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõud, tervise-edendaja, analüütilise psühholoogia huviline

Vaata ka Kristjan Puusilla Elujooksu kodulehte www.elujooks.net

Kasutatud kirjandus:

  • Jung C. G., von Franz M.-L., Henderson J. L, Jacobi J., Jaffe A (1964/1978/2005) "Inimene ja tema sümbolid". Tallinn: Eesti Analüütilise Psühholoogia Selts
  • Stein M. (1998/2013) "Jungi hingeatlas". Tallinn: Eesti Transpersonaalne Assotsatsioon
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid